Algemene voorwaarden

1. Advocatenkantoor ASVK is een advocatenkantoor opgericht door en als eenmanszaak gedreven door mr. G. Grijs. Advocatenkantoor ASVK heeft de uitoefening van de rechtspraktijk (advocatuur) tot doel.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Advocatenkantoor ASVK en/of aan personen die ten behoeve van Advocatenkantoor ASVK werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee.

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor ASVK, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor ASVK is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor ASVK afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van Euro 10.000,-. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Advocatenkantoor ASVK rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

5. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Advocatenkantoor ASVK rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

6. De keuze van door Advocatenkantoor ASVK in te schakelen derden zal, zoveel mogelijk, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor ASVK is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Advocatenkantoor ASVK eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Door Advocatenkantoor ASVK verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder opschorting en/of verrekening, te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn.

9. Bij geschillen tussen cliënt en zijn advocaat dient in eerste instantie de advocaat te worden benaderd. Indien een geschil tussen cliënt en advocaat blijft bestaan, kan een klacht worden ingediend conform de kantoorklachtenregeling. Als een cliënt ontevreden is over (het resultaat van) de afhandeling van de klacht, kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is echter wel gelimiteerd tot een bedrag van 10.000 euro.

10. Als de klacht een tuchtrechtelijke aangelegenheid betreft, kan na het doorlopen van de interne klachtenregeling een klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is.

11. Iedere claim tot het vergoeden van schade of kosten zal daarenboven ook worden doorgeleid aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

12. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur treft u hierbij aan.

Geschillencommissie Advocatuur

Advocatenkantoor ASVK is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.

Binnen 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt binnen één maand na de afhandeling van de klacht er toch voor kiest om naar de gewone rechter te gaan. In geval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie in depot stort.
Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

U kunt de Geschillencommissie bereiken via Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 310 53 10

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Advocatenkantoor ASVK is inzake de beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Niehoff, Werning & Kooij, Postbus 1710, 3800 BS Amersfoort. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Hoogte dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering: € 500.000,00 per aanspraak per jaar met een maximum van € 1.000.000,00 voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.