Sociaal zekerheidsrecht

Gemeente

Herziening en terugvordering bijstandsuitkering
Regelmatig houdt de gemeente controle of mensen nog recht hebben op een bijstandsuitkering dan wel of ze in het verleden recht hadden op een bijstandsuitkering. Dat leidt er vaak toe dat uitkering wordt herzien en er grote bedragen worden teruggevorderd. Ook wordt dan een boete opgelegd. Zowel tegen de terugvordering als tegen de boete kan vaak met succes gevochten worden.

Een voorbeeld: de gemeente vordert van bijstandsgerechtigde € 12.000 terug, omdat zij haar zou hebben ingevlochten tegen betaling. Ook legt de gemeente een boete op van € 4000,- . Na een lange strijd wordt de terugvordering verminderd tot € 1500.

Stopzetting / vermindering bijstandsuitkering
Soms zet de gemeente ook de uitkering stop of vermindert ze de uitkering. In dat geval kan er niet alleen bezwaar gemaakt worden, maar kan ASVK er ook voor zorgen dat de rechter in korte tijd bepaalt dat de gemeente de uitkering moet doorbetalen dan wel weer verhogen.

Onderzoek
Sommige gemeentes gaan heel ver in hun onderzoeksmethoden. Mensen worden langdurig in de gaten gehouden, de waterrekening wordt opgevraagd, alle bankgegevens worden opgevraagd, er wordt geïnformeerd bij buren, et cetera. Dergelijke onderzoeken zijn gebonden aan regels die de gemeentes vaak overschrijden. Het is dan soms mogelijk om smartengeld te krijgen van de gemeente als compensatie.

Bijzondere bijstand
Regelmatig worden aanvragen voor bijzondere bijstand, bijvoorbeeld inrichtings- en stofferingskosten of de kosten voor een babyuitzet, afgewezen. De gemeente vindt dan dat je met een bijstandsuitkering (waar vaak nog beslag op ligt ook) zelf hiervoor zou kunnen sparen. De praktijk leert dat er voor dit soort zaken vaak amper geld overblijft. Tegen dit gemeentelijke besluit kan met de juiste tactiek vaak met succes bezwaar gemaakt worden.

Inhoudingen
Soms houdt de gemeente, zonder dat je daarover geïnformeerd bent, geld in op je uitkering. Ook daar kan vaak met succes bezwaar tegen gemaakt worden. ASVK kan helpen met het beoordelen van een eventueel onterechte inhouding.

WMO / PGB
Aanvragen voor de WMO, al dan niet in de vorm van een PGB, worden vaak slecht beoordeeld door de gemeente. Soms wordt dit zelfs afgewezen, omdat er een voorliggende voorziening zou zijn of wordt een PGB voor slechts een heel beperkt bedrag toegekend. Laat ASVK je helpen dit uit te zoeken en aan te pakken!

UWV

Ziektewet
Vaak oordeelt het UWV bij een controle dat je weer geschikt bent om te gaan werken. Regelmatig is dat onbegrijpelijk gezien de klachten die mensen hebben. Hier kan ook vaak met succes (let op! Binnen 14 dagen na de beslissing !) bezwaar tegen gemaakt worden.

WIA/IVA
Uitkeringen WIA/IVA worden vaak geweigerd of voor een te laag percentage toegekend. Het UWV komt dan met functies die de arbeidsongeschikte theoretisch zou kunnen vervullen, waardoor deze geen of beperkt recht heeft op een WIA- of IVA uitkering.

Voorbeeld: Zo had het UWV ooit bedacht dat een 62-jarige bouwvakker wel medewerker kon worden op een consultatiebureau en dat een vrouw met een obsessieve schoonmaakdrang (waarvoor zij behandeld werd) wel als schoonmaakster kon gaan werken. De beslissingen van het UWV hierover zijn door ASVK vaak met succes aan te vechten.

Wajong
Het gebeurt met regelmaat dat het UWV een aanvraag voor een Wajonguitkering afwijst. Een Wajonguitkering kan je aanvragen als je 18 bent, maar soms ook jaren later als je beperkingen voortvloeien uit ziekte die je al had op je 18e. Vooral deze laatste aanvragen worden nogal eens afgewezen. Ook dit kan met succes aangevochten worden.

Voorbeeld: op haar 18e had een vrouw al last van (aantoonbare) straatangst en vanaf haar 23e gaat ze alleen nog naar buiten onder begeleiding van haar ouders. De uitkering wordt aanvankelijk geweigerd, maar na bezwaar toegekend.

Maatregel
Als je onvoldoende meewerkt aan re-integratie dan kan het UWV een maatregel opleggen. Je krijgt dan gedurende een aantal maanden minder of helemaal geen uitkering. Deze maatregelen worden vaak opgelegd zonder dat het UWV goed onderzoek doet en zijn dan ook goed aan te vechten.

Terugvordering plus boete
Als het UWV meent dat je inkomen hebt verzwegen dan kan met terugwerkende kracht een uitkering worden teruggevorderd en een boete worden opgelegd. Maar is dit wel altijd terecht?

Voorbeeld: een afgekeurde man zit vaak bij zijn vriend, die een kapperszaak heeft. Het UWV meent dat de man hier werkt, vordert € 8.000 terug en legt een boete op van € 4.000. Uiteindelijk wordt dit helemaal teruggedraaid.

Werkloosheidswet
Als het UWV weigert om een uitkering te verstrekken in het kader van de werkloosheidswet dan kan dit ook vaak met succes aangevochten worden.

Voorbeeld: een vrouw moet aan haar werkgever binnen vier weken na het begin van haar werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag aanleveren. Het lukt de vrouw niet om binnen die termijn de verklaring te verkrijgen waardoor zij ontslagen wordt. Het UWV vindt dat zij verwijtbaar werkloos is en weigert haar een WW uitkering. Uiteindelijk wordt het UWV door de rechter gedwongen om een uitkering toe te kennen.

Hoogte dagloon
Voor alle uitkeringen bij het UWV is het van belang wat het dagloon bij de werkgever was. Soms heeft iemand meerdere banen dan wel werkt hij structureel meer dan in de arbeidsovereenkomst stond. Het UWV kan dan uitgaan van een te laag dagloon waardoor de uitkering ook te laag is.

CIZ

Afwijzing WLZ
Voor de WLZ is van belang welke zorg iemand nodig heeft. Het CIZ vindt al snel dat er geen intensieve zorg nodig is en wijst een vergoeding in het kader van de WLZ af. Dit kan succesvol worden aangevochten.