Bestuursrecht

Overheid

VOG
Als een verklaring omtrent gedrag niet wordt verstrekt dan kan dat, afhankelijk van het doel waarvoor deze verstrekt wordt en de reden van afwijzing, worden aangevochten.

Voorbeeld: een man is ooit veroordeeld wegens drugssmokkel. Hij wil nu aan de slag als bezorger van pizza’s. Justitie weigert de verklaring omtrent gedrag te verstrekken omdat hij drugs zou kunnen verkopen aan pizzaklanten. Na bezwaar wordt verklaring omtrent gedrag alsnog verstrekt.

Non binair/genderneutraal
Een rechtzoekende kan een verzoek indienen bij de rechtbank om in het legitimatiebewijs een ‘X’ ingevuld te krijgen bij geslacht.

Politie

Opslaan DNA in databank
Hiertegen kan met behulp van een advocaat een procedure gevoerd worden bij de rechter. Zeker als het een minderjarige betreft is het van belang dat dit aangevochten wordt.

Vergoeding schade bij inval
Als de politie bijvoorbeeld de deur intrapt en er volgt vrijspraak óf het is omdat ze op zoek zijn naar iemand die bij je inwoont (en jij kon niet weten dat hij/zij bezig was met strafbare feiten), dan is de politie verplicht om de schade te vergoeden. Dit doet zij vrijwel nooit uit zichzelf. De politie dient aansprakelijk gesteld worden en vaak willen zij pas na de nodige discussie de schade vergoeden.

Vergoeding voor onterecht vastzitten
Indien je onterecht in voorarrest hebt gezeten of je bent niet vrijgelaten op de dag dat het moest, dan kan je een vergoeding krijgen van €100- €130 per dag. Wij kunnen dat voor je aanvragen.

Beveiligerspas
De beveiligerspas kan geweigerd dan wel ingetrokken worden als de korpschef meent dat je je schuldig hebt gemaakt aan een misdrijf of jou verdenkt van het plegen van een misdrijf, waardoor je een gevaar voor de samenleving zou zijn. Hiertegen kan bezwaar en beroep ingesteld worden.

Gemeente

Huisverbod
Bij huiselijk geweld wil de gemeente nog wel eens een huisverbod opleggen. Meestal aan de man voor 10 dagen, wat nog verlengd kan worden met 18 dagen. ASVK kan ervoor zorgen dat er snel door een rechter gekeken wordt naar deze beslissing van de gemeente. De rechter kan dan beslissen dat diegene aan wie het huisverbod is opgelegd toch in de woning mag verblijven.

Huissluiting
Ook kan de gemeente een woning sluiten. Dit gebeurt vaak als er drugs in een woning worden aangetroffen. De gemeente kan dan besluiten om de woning voor een half jaar af te sluiten. Niet alleen kan je dan een half jaar je woning niet in, maar is dit ook vaak een argument voor een woningbouwvereniging om de huur op te zeggen. Je komt dan ook op een zwarte lijst, waardoor je de eerste vijf jaar in de regio Rotterdam geen woning in de sociale sector meer kan huren. De gevolgen van zo’n woningsluiting zijn dus groot. Van groot belang dus dat je je goed laat begeleiden en adviseren in deze situatie.

Parkeervoorzieningen
De gemeente weigert met regelmaat een parkeerkaart dan wel een parkeerplaats te verstrekken aan mindervaliden. Deze beslissingen worden zeer vaak onzorgvuldig genomen. Aanbevolen wordt om hiertegen in bezwaar te gaan.

Urgentieverklaring
Urgentieverklaringen worden met regelmaat geweigerd. Er zou dan niet voldaan zijn aan de voorwaarden voor een urgentieverklaring. Een dergelijke weigering is vaak met succes aan te vechten in bezwaar dan wel bij de rechter. Wij kunnen ervoor zorgen dat je heel snel bij de rechter terechtkomt.

Verrekening vorderingen
Als je geld tegoed hebt van de gemeente dan verrekent de gemeente dit geld vaak met openstaande vorderingen. Soms zijn deze vorderingen verjaard, soms ook geheel onterecht. Ook tegen deze verrekening kan bezwaar gemaakt worden.

Onderwijs

Beperkingen
Scholen dienen speciale maatregelen te nemen voor mensen met een beperking. Daarvoor worden allerlei mooie statuten en protocollen opgesteld, helaas komt het vaak voor dat de school zich daar toch zelf niet aan houdt. U kunt bijgestaan worden in bezwaar en beroep.

Voorbeeld: een HBO-student met zware dyslexie krijgt geen dispensatie voor een tentamen Nederlands. Na beroep wordt overeengekomen dat de student het tentamen mondeling mag doen.

Negatief studieadvies
Een negatief studieadvies is een beoordelingskwestie. Daarover kan je van mening verschillen; van belang is dat de beoordeling zorgvuldig gebeurt. Hier schort het nog wel eens aan.

Voorbeeld: een student is door omstandigheden een jaar niet verschenen op school. Hij krijgt een negatief studieadvies en mag de komende drie jaar niet meer deelnemen aan de opleiding. De advocaat stelt dat een studieadvies een beoordeling is en dat het onmogelijk was om de student te beoordelen nu hij niet op de opleiding is geweest. De hoogste rechter is het daarmee eens en de student kan zijn opleiding vervolgen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Bent u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf en is de dader onbekend? Dan is het mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit het schadefonds geweldsmisdrijven. Wordt een dergelijke vergoeding aan u geweigerd dan wel toegekend voor een te laag bedrag, dan kan dit zowel in bezwaar als bij de rechter worden aangevochten.